maanantai 20. maaliskuuta 2017

Yhteistyötä osallisuutta vahvistavan koulukulttuurin puolestaSuomen Lukiolaisten Liitto on Opinkirjon uusimpia jäsenjärjestöjä. Liityimme Opinkirjon jäsenjärjestöksi vuonna 2013. Samoihin aikoihin lasten ja nuorten osallisuus sai
uutta ryhtiä, kun perusopetus- ja lukiolakia uudistettiin. Vuoden 2014 alussa vakiinnutettiin oppilaskunnat kaikkiin Suomen peruskouluihin täsmentämällä perusopetuslakia. Uudistuksella pyrittiin lisäämään oppilaiden osallisuutta ja parantamaan heidän vaikutusmahdollisuuksiaan koulussa. Lukioissa opiskelijakuntien asemaa täsmennettiin ja osallisuutta vahvistettiin.

Opinkirjo osallistuu aktiivisesti koulutuksen ja opetusmenetelmien kehittämiseen liittyvään keskusteluun sekä osallisuuden edistämiseen erityisesti peruskoulussa. Jäsenjärjestönä Suomen Lukiolaisten Liitto on päässyt olemaan vahvasti mukana näissä keskusteluissa ja tuomaan myös lukiolaisnäkökulmaa niihin vahvemmin mukaan.


Kohti aktiivista osallistumista

Oppilaiden rooli koulussa on ollut varsin erilainen suomalaisen yhteiskunnan eri vaiheissa. Maatalousyhteiskunnassa korostui opettajien auktoriteetti ja oppilaiden eräänlainen alamaisuus suhteessa opettajaan sekä oppilaiden keskinäinen kilpailu. Teollisessa yhteiskunnassa hyveinä olivat aktiivisuus, mutta myös varsin vahva yksilökeskeisyys ja sitä kautta korostunut keskinäinen kilvoittelu. Jälkiteollisessa yhteiskunnassa koulussa kasvuyhteisönä ovat alkaneet korostua osallisuus ja yhdessä oppiminen. Oppilaiden roolia voidaankin tarkastella suhteessa kansalaisten osallisuuteen yhteiskunnassa: Onko kyseessä alamaisuus vai aktiivinen kansalaisuus, johon verkostoituneessa nyky-yhteiskunnassa liittyy vahvasti myös globaali toimijuus.

Viime vuosina on puhuttu paljon koulun tehtävästä demokratiakasvattajana. On koettu tärkeäksi, että oppilaat jo alakoulun ensimmäisistä luokista lähtien saavat harjoitella vaikuttamista ja osallistumista itselleen tutussa toimintaympäristössä voidakseen kasvaa aktiiviseen kansalaisuuteen.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 ja 2014 nähdään peruskoulun keskeisenä tavoitteena tarjota oppilaille valmiuksia kehittää osallistuvana kansalaisena demokraattista yhteiskuntaa. Näin ollen demokratiakasvatuksen tärkein tavoite on tiedostavat, vastuulliset ja yhteistyökykyiset kansalaiset, joilla on taitoa ja halua vaikuttaa yhteiskunnassa. Uusimmissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa oppilaiden osallisuutta on korostettu myös oppimiskäsityksessä. Osallisuuden kokemisen tärkeys on laajennettu koskemaan entistä enemmän myös oppimisprosesseja ja oppilaiden omistajuutta omaan oppimiseensa.


Osallistuvaa koulukulttuuria rakentamassa

Sekä Opinkirjo että Suomen Lukiolaisten Liitto haluavat toiminnassaan paitsi vastata yhteiskunnan muutokseen myös olla näyttämässä suuntaa erityisesti suomalaisen koulukulttuurin kehittämisen kautta. Yhdessä vaikuttamisesta meillä on jo hyviä tuloksia.

Opinkirjo ja Suomen Lukiolaisten Liitto yhteistyökumppaneineen käynnistivät kaksivuotisen hankekokonaisuuden (2014–2016) tukemaan peruskoulujen oppilaskuntatoimintaa. Hankkeen tuloksena syntynyt Oma oppilaskunta -sivusto palvelee peruskoulujen opettajia tarjoamalla työkaluja oppilaskuntatoimintaan ja osallistuvan koulukulttuurin rakentamiseen.

Hankkeen aikana järjestökumppanien tiivistynyt yhteistyö innosti työskentelemään yhteisen tavoitteen eteen, miltä pohjalta yhteistyötä on helppoa jatkaa ja tehdä myös jatkossa.


Pirita Ruokonen ja Milla Rekola


Kirjoittajat:
Pirita Ruokonen on työskennellyt projektikoordinaattorina Suomen Lukiolaisten Liitossa ja on Kehittämiskeskus Opinkirjon hallituksen jäsen.
Milla Rekola on opiskelijatoiminnan suunnittelija Suomen Lukiolaisten Liitossa ja on Opinkirjon hallituksen varajäsen.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti