maanantai 29. kesäkuuta 2015

Onnistumisen kokemuksia ja opettajana kehittymistä

Noin puolitoista vuotta sitten Opinkirjossa vietetyn kolme viikkoa kestäneen soveltavan harjoittelun jälkeen aloin pohtia gradun kirjoittamista tiedekasvatukseen liittyen. Halusin tehdä sellaisen gradun, josta voisi olla jollekin hyötyä ja jonka ehkä joku muukin kuin minä, ohjaajani ja työn tarkastaja, lukisi. Kerroin ajatuksistani opiskelukaverilleni Ellille, joka oli ollut harjoittelussa kanssani, ja hän sanoi miettineensä aivan samaa. Päätimme keskustella asiasta Meriken kanssa, joka on asiantuntija tiedekasvatukseen liittyvissä asioissa. Siitä lähti liikkeelle minun, Ellin ja Meriken yhteistyö kahden tiedekerhoihin liittyvän gradun kanssa.

Olimme Ellin kanssa harjoittelussa koonneet tiedekerhokokonaisuuden, jossa yhdistyvät molemmat opetettavat aineemme, matematiikka ja biologia. Päädyimme pitämään tiedekerhoa tämän kokonaisuuden pohjalta ja tutkimaan kerhoon osallistuvien lasten matematiikkaan liittyviä asenteita ja käsityksiä. Olimme kiinnostuneita siitä, voisiko nonformaali kerhoympäristö tai oppiaineiden integraatio vaikuttaa niihin.

Syksyllä 2014 käynnistyivät kuusi viikkoa kestävät kerhot kahdessa pääkaupunkiseudun alakoulussa. Kerhoon osallistuvat oppilaat olivat 4.–6.-luokkalaisia. Jo ensimmäiselle kerralle tullessaan kerholaiset olivat hyvin innoissaan ja tämä innostus tuntui kantavan koko kerhokokonaisuuden läpi.


Erään kerholaisen kerhovihosta Päivän fiilis -kuvat jokaisen kerhokerran jälkeen

Saamiemme tulosten mukaan kerhoon tulleet oppilaat olivat positiivisesti asennoituneita matematiikkaa kohtaan. He kokivat olevansa hyviä matematiikassa, pitivät siitä ja halusivat oppia sitä. Kerholaisten käsitykset matematiikasta olivat jossain määrin rajoittuneet koulumatematiikkaan. Heidän mielestään matematiikka oli pääosin laskemista, mutta jonkinlainen käsitys matematiikan soveltamismahdollisuuksista heillä oli. Kerholaiset kokivat myös matematiikan tarpeelliseksi ja luettelivat useita ammatteja, joissa sitä tarvitsee. Matematiikka toimi heille myös välineenä johonkin muuhun, esimerkiksi eräs oppilaista halusi osata matematiikka, jotta voisi osata fysiikkaa ja saada siitä jonain päivänä Nobel-palkinnon. Matematiikan kokeminen tarpeelliseksi tuntui lisäävän kerholaisten motivaatiota sitä kohtaan. Vaikka matematiikka ei ollut monenkaan lempiaine, kerholaiset kertoivat pitävänsä siitä. Tärkeys korostui myös siinä, että kerholaiset kertoivat tekevänsä joskus paljonkin töitä matematiikan oppimisen eteen.

Kun mietin, mikä merkitys tutkielman teossa oli opettajaksi kehittymisen kannalta, tärkeimmäksi nousee lasten innostuneisuuden näkeminen. Välitön palaute kerhokerroilla oli tietenkin mukavaa, mutta uudenlainen ulottuvuus nousi esille kerholaisten vastauksista tutkimuslomakkeisiin ja vapaamuotoisista haastatteluista. Koen, että ymmärrän nyt paremmin asenteita matematiikkaa kohtaan ja motivaation merkitystä oppimisen kannalta.

Prosessin aikana tutustuin myös paljon asenteisiin ja affekteihin liittyvään kirjallisuuteen. Myös kirjallisuuteen tutustuminen avarsi näkemyksiäni asenteista. Oli mielenkiintoista löytää omasta tutkimusaineistosta yhtymäkohtia teorioiden kanssa. Päällimmäinen asia, joka koko graduprosessista jäi mieleen, on onnistumisen kokemuksien tärkeys hyvinvoinnin ja asenteiden muodostumisen kannalta. Toivon, että opettajana pystyisin auttamaan kaiken tasoisia oppilaita saamaan näitä kokemuksia.

Vaikka kerhoilla ei ollut kovin suurta vaikutusta asenteisiin tai käsityksiin, se antoi kerholaisille mukavia elämyksiä ja onnistumisen tunteita. Kerholaiset nauttivat yhdessä tekemisestä ja matematiikan kanssa työskentelystä. Kuten eräs oppilas totesi haastattelussa ”jos on jo ennestään niin hyvä asenne, niin ei voi paljoo parantaa…”

Palautetta kerhovihossa viimeisellä kerhokerralla


Teksti: Jasmin Välimäki, suunnittelija, Kehittämiskeskus Opinkirjo
Kuvat: tutkimukseen osallistuneiden kerholaisten kerhovihoista

Pro gradu -tutkielmat:
”Kumpa koulu olisi aina tällaista!” Suhtautuminen matematiikkaa kohtaan tiedekerhossa. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/155039
"Matematiikka on kaikessa tavalla tai toisella” - Käsityksiä matematiikasta matematiikkaa ja biologiaa integroivassa tiedekerhossa.  https://helda.helsinki.fi/handle/10138/155038

Luonnonkoodi-tiedekerhokokonaisuus löytyy Opinkirjon sivuilta: www.opinkirjo.fi/tiedekerho

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti