maanantai 11. joulukuuta 2017

Grattis Lärorik!

Sydkustens landskapsförbund blev år 2008 medlem i Kerhokeskus-Klubbcentralen som Utvecklingscentralen Lärorik hette då. Detta är redan nästan 10 år sedan och det var i samband med att regeringen Vanhanen gjorde en nysatsning på att införa klubbverksamhet i skolorna igen. Sydkustens landskapsförbund arbetade som utvecklare och koordinerare av morgon- och eftermiddagsverksamheten och kallades bl.a. därför till ett samarbete och utvecklingsprojekt vid Utbildningsstyrelsen för att nationellt stöda kommunerna i att utveckla, bygga upp och starta skolans klubbverksamhet. Vår roll var stöda de tvåspråkiga kommunerna med inriktning på den svenskspråkiga målgruppen och skolorna. I detta utvecklingsarbete, där också Lärorik var en stark aktör, blev samarbetet ännu tätare och målinriktat än tidigare och Sydkusten blev medlem i organisationen. Vi gjorde många fina och konkreta satsningar för att stöda kommunerna och skolorna i att starta och utveckla klubbverksamheten, både nationellt och på lokalt plan. Nu har verksamheten igen etablerats och är en självklar del i de flesta av våra skolor.

Utvecklingen av klubbverksamheten var en del av utvecklingen av den grundläggande utbildningens kvalitet. I april 2008 utlyste undervisningsministeriet ett anslag på nästan sex miljoner euro för att utveckla klubbverksamheten i skolorna under åren 2008–2009. Klubbverksamheten hade levt ett slumrande och utdöende liv sedan 90-talets lågkonjunktur. Kommunerna kunde nu ansöka om specialstödet via Utbildningsstyrelsen och sedan dess har det varit möjligt för kommunerna att årligen ansöka om statsbidrag för skolans klubbar. Under de senaste åren har dock statsbidraget minskat betydligt igen och i nästa års budgetproposition finns endast 2,8 miljoner €, i jämförelse med 5,8 miljoner € år 2017 är detta en anmärkningsvärd minskning. Kommunerna har från tidigare knappa medel och denna minskning kommer sannolikt att medföra att en stor mängd redan etablerad klubbverksamhet i skolorna måste avslutas.

Regeringen satsar trots minskningen av den direkta klubbfinansieringen på att göra hobbyverksamheten tillgänglig för alla barn. En arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet kom i våras med ett förslag, den s.k. hobbygarantin, till hur man kan garantera att alla barn och unga har möjlighet till åtminstone en hobby de gillar. Även andra satsningar ingår i regeringsprogrammet. Hobbytimmar inom konst och kultur ordnas med statsfinansierat understöd via regeringens spetsprojekt. Lokala aktörer inom barnkultur och anordnare av grundläggande konstundersvisning har möjlighet att ordna hobbyverksamhet i anslutning till skoldagen. Med hjälp av programmet Skolan i rörelse ingår en timme motion i varje grundskoleelevs skoldag. Genom en tilläggsfinansiering skall programmet utökas till att omfatta alla grundskolor i Finland.

Dessa satsningar är verkligen välkomna och behövs, men för att nå målen med att göra hobbyverksamheten tillgänglig för alla barn och unga behövs en bättre samordning på både strukturellt och på regional och lokal nivå. Det är viktigt att de resurser som finns når målgruppen. De höjda priserna för hobbyn, växande ensamhet bland barn och unga, utanförskap eller brist på uppmuntran är hinder som gör att många barn inte har någon hobby idag. Barn spenderar största delen av sina dagar i skolan och skolan har blivit en allt viktigare plats för att erbjuda ett mångsidigt och jämlikt hobbyutbud. Forskning har visat att barn och unga som utövar en hobby regelbundet utvecklar självkänslan och ger beredskap för livet. Dessutom har dessa barn oftare en positiv inställning till studier och skolgång och fungerande sociala relationer. En utökad hobbyverksamhet med låg tröskel under skolornas eftermiddagar kan ge nya möjligheter, uppmuntra till deltagande och till att prova på något nytt. Hobbyverksamhet inom konst, motion och idrott eller något annat område under uppsyn av yrkeskunniga i skolornas utrymmen främjar också kontakten mellan skolan och samhället. I och med den nya social- och hälsovårdsreformen kommer bildningen att bli den viktigaste uppgiften för kommunerna. 

Det är viktigt att redan nu börja fundera på hur man inom kommunen och över kommungränserna kan samverka för att garantera barns och ungas utbildnings- och fritidstjänster på ett jämlikt och demokratiskt sätt. Här gäller det att beakta de olika regionerna, kommunernas och den lokala närmiljöns särdrag och styrkor och samverka över sektorgränserna.

Lärorik har genom tiderna arbetat för att synliggöra barns och ungas hobby- och som en del av deras lärande och växande. Organisationens verksamhet går hand i hand med den nationella utbildningspolitiken och ungdomsarbetet. Lärorik har under sin historia haft en tämligen betydande samhällelig status med ett starkt engagemang och kunnande. Sydkustens samarbete med Lärorik har varit gott och fruktsamt. Hoppas samarbetet fortsätter i samma anda och att vi också i fortsättningen kan arbeta för att främja barns och ungas välbefinnande, tillsammans!

Vi gratulerarar den evigt unga 70-åriga utvecklingscentralen Lärorik! Fortsätt med det betydelsefulla och gränsöverskridande arbete ni gör för att utveckla utbildningen och ungdomsverksamheten i vårt land.


Monica Martens-Seppelin

Monica är Utvecklingschef i Sydkustens landskapsförbund och styrelsemedlem i Utvecklingscentralen Lärorik sedan 2008Sydkustens landskapsförbund r.f. upprätthålls av de tvåspråkiga kommunerna i södra Finland och verkar som samarbets-, sekreterar-, projekt- och sakkunnigorganisation för att förverkliga sitt uppdrag att främja den svenskspråkiga befolkningens förutsättningar att få kultur- och utbildningstjänster av god kvalitet.

www.sydkusten.fiEi kommentteja:

Lähetä kommentti